Noteikumi

 

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir juridiski saistošs līgums starp Jums un Recode SIA, Reģ. nr. 40103935831 (“Uzņēmums” vai “Veikt.lv”), tālrunis +37129936612 (mēs nesniedzam atbalstu pa tālruni), kas regulē Veikt.lv platformas izmantošanu (kā definēts tālāk), Uzņēmuma tīmekļa vietni (https://www.veikt.lv vai “Vietne”) un mobilās lietojumprogrammas (“Apps”). Veikt.lv platforma un ar to saistītie pakalpojumi, ko sniedz uzņēmums, vietne un lietojumprogrammas, tostarp bez ierobežojumiem komunikācijas un informācija (rakstiski, mutiski vai citādi, ko sniedz uzņēmums) potenciālajiem un faktiskajiem klientiem saistībā ar pakalpojumiem kopā un turpmāk tiek sauktas par “Veikt.lv platformu”.

Līgumā lietotie termini

“Uzņēmums” vai “Veikt.lv” - Recode SIA (Reģ. nr. 40103935831)

“Vietne” - veikt.lv tiešsaistes resurss

“Administrācija” - Uzņēmuma darbinieki, kā arī uzņēmuma pienācīgi pilnvarotas personas, lai pārvaldītu vietni un sniegtu Uzņēmuma pakalpojumus Lietotājiem.

“Lietotājs” - jebkura persona, kura tiešā vai netiešā veidā izmanto Pakalpojumu. Termins Lietotājs šajā Līgumā attiecas gan uz verificētiem lietotājiem, gan nepārbaudītiem lietotājiem.

“Pakalpojums” - jebkura procedūra vai pakalpojums, nodrošināts Vietnes Lietotājiem, kas iekļauj, bet neaprobežojas ar informāciju, pakalpojumiem un produktiem, piedāvātiem Vietnē, telefoniski vai ar e-pasta palīdzību.

“Lietotāja vārds” - Lietotāja e-pasta adrese, kuru viņš izvēlējies reģistrācijas laikā un kuru viņš izmanto Vietnes izmantošanas procesā. Vienam un tam pašam lietotājam ir aizliegts reģistrēt un izmantot vairākus Lietotāja vārdus.

“Parole” - ir simboliska kombinācija, kuru lietotājs izvēlējies patstāvīgi un kas kopā ar pieteikšanos nodrošina savu identifikāciju, izmantojot vietni.

“Nepārbaudīts lietotājs” - lietotājs, kurš ir nenokārtojis reģistrācijas procedūru saskaņā ar šīs Vietnes Lietošanas noteikumiem.

“Verificēts lietotājs” - lietotājs, kurš ir nokārtojis verifikācijas procedūru saskaņā ar šīs Vietnes Lietošanas noteikumiem.

“Pasūtītājs” - Lietotājs, kas ievietojis uzdevumu tīmekļa vietnē, saskaņā ar uzdevumu izvietošanas un izpildes noteikumiem.

“Izpildītājs” - apstiprināts lietotājs, kuru Pasūtītājs izvēlējies uzdevuma izpildei.

“Uzdevums” - noteikto attiecību nodibināšanu - uzaicinājums iesniegt Pasūtītājam Vietnē publicētus piedāvājumus, kas adresēti Verificētiem lietotājiem.

“Uzņēmuma uzdevums” - informatīvs ziņojums, ko klients ievietojis vietnē un adresēts Verificētiem lietotājiem.

“Informācijas partneris” - Informācijas partneris ir juridiska persona, kas ir noslēgusi civiltiesisko līgumu ar uzņēmumu par informācijas pakalpojumu sniegšanu speciālistu izvēlei par darbu / pakalpojumu sniegšanu Vietnes lietotājiem, kā arī citu ar Pakalpojumiem saistītu pakalpojumu sniegšanai. “Informatīvais ziņojums no informatīvajiem partneriem” - ziņojums, kas satur informāciju par informatīvo partneri, informatīvo partneru tālruņu numuriem, kā arī citu informāciju.

“Saskaņots uzdevums” - līgums, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

“Uzdevuma cena” - Pasūtītāja un Izpildītāja apstiprinātās izmaksas saskaņotā uzdevuma izpildei.

“Privāts uzdevums” - uzdevums, kura teksts ir pieejams tikai Verificētiem izpildītājiem.

“Privātais lauks” - Pakalpojums, kas ļauj Klientam izvietot darbu / pakalpojumu izpildei nepieciešamo informāciju saskaņā ar Uzdevumu un padarīt to pieejamu tikai Izpildītājam. Privātajā laukā nevar būt informācija, kas mainītu piedāvājuma būtiskos nosacījumus.

“Piedāvājums” - Izpildītāja piedāvājums, kas adresēts Pasūtītājam.

“Izpildītāja izvēle” - Pasūtītāja piekrišana Līgumslēdzēja piedāvājumam.

“Pakalpojumu izmaksas” - uzņēmuma pakalpojumu izmaksas, kas izteiktas Latvijas Republikas valūtā (Euro), ko nosaka saskaņā ar šajā Līgumā noteikumiem.

“Atsauksme” - Lietotāja subjektīvais viedoklis par uzdevuma īstenošanu, kas izteikts kā reitings vietnē veikt.lv.

Šajā Līgumā var izmantot terminus, kas nav noteikti Līguma augšējā daļā. Šādā gadījumā šāda termina interpretācija tiek veikta saskaņā ar Līguma tekstu. Ja Līguma tekstā nav skaidras jēdziena interpretācijas, šis termins ir jāinterpretē tā, kā noteikts: vispirms ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, otrkārt, ar veikt.lv vietni, pēc tam ar izveidoto (parasti lietoto) internetu.

Atšķirības zīme ir īpašs marķējums, kas atspoguļots profilā. Atšķirības zīmes piešķiršanas nosacījumus Uzņēmums nosaka pēc saviem ieskatiem.

Veikt.lv ar Vietnes palīdzību nodrošina tiešsaistes Pakalpojumu jebkuras speciālitātes Izpildītājiem, kā arī potenciālajiem Pasūtītājtiem, kuriem ir nepieciešami Izpildītāju pakalpojumi.

Kad Lietotājs pieņem šos Lietošanas noteikumus, tiek uzskatīts, ka Lietotājs un Uzņēmums ir noslēguši šo Līgumu.

Fizisko personu vienošanās, par Veikt.lv vietni izmantošanu

Lietotājs, veicot jebkādas darbības saistībā ar vietnes un tās pakalpojumu izmantošanu (pārlūkojot vietnes lapas, reģistrāciju, verifikāciju, nosūtot pieteikumu ar kontakttālruni, izsaucot uz vietnes norādīto firmas numuru un citus), izsaka pilnīgu un beznosacījuma piekrišanu (pieņemšana) Līguma noteikumiem par veikt.lv vietni izmantošanu, kas atrodas publiskā piedāvājuma veidā.

Lietotāji garantē, ka Vietnes un Pakalpojuma izmantošana tiks veikta tikai likumīgiem mērķiem un tādā veidā, lai netiktu pārkāptas citu Lietotāju tiesības, kā arī netiktu ierobežota un/vai aizkavēta Pakalpojuma izmantošana ar kādu citu. Ziņojumiem, profilu saturam, darbu aprakstiem un citiem Vietnē izvietotiem materiāliem jābūt pieņemami ētikas un morāles normu ziņā.

Līgums par veikt.lv vietni izmantošanu, kas noslēgts publiskā piedāvājuma veidā, atbilst Latvijas Republikas likumdošanai un ir derīgs elektroniskā formā, tam nav nepieciešama divpusēja parakstīšana.

Šie Lietošanas noteikumi tiek regulēti un interpretēti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Strīdi, kas rodas saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem tiks izskatīti tikai Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.

Lietotāja tiesības un pienākumi

Jebkuram vietnes lietotājam ir tiesības izmantot šādus pakalpojumus:

 • Izveidot uzdevumus un atlasit Līgumslēdzēja uzdevumus;
 • Nosūtīt administrācijai sūdzības par Līguma pārkāpumiem un Lietotājiem;
 • Izmantot citus pakalpojumus, kuriem Uzņēmums viņa nodrošinātā administrācijas personā.

Lietojot vietni, lietotājam ir aizliegts:

 • Reģistrējieties kā izpildītajs, ja Lietotājs ir jaunāks par 16 gadiem;
 • Reģistrēties, kā Lietotājs citas personas vārdā vai vietā (“viltus konts”);
 • Maldināt Lietotājus par viņu identitāti, izmantojot cita reģistrēta lietotāja lietotājvārdu un paroli;
 • Izkropļot informāciju par sevi, savu vecumu vai jūsu attiecībām ar citām personām vai organizācijām;
 • Augšupielādēt, uzglabāt, publicēt, izplatīt un nodrošināt piekļuvi citai informācijai, kas satur: draudus, diskreditētus, apvainojumus, apvaino godu un cieņu vai biznesa reputāciju vai pārkāpj citu lietotāju vai trešo personu privātumu; pārkāpj nepilngadīgo tiesības; ir vulgārs vai neķītrs, satur pornogrāfiskus attēlus un tekstus vai seksuālas ainas, kurās iesaistīti nepilngadīgie; satur necilvēcīgas attieksmes pret dzīvniekiem ainas; ietver sevī pašnāvības līdzekļu un metožu aprakstu, jebkuru pamudinājumu to izdarīt; veicina un / vai veicina rasu, reliģisko, etnisko naidu vai ienaidnieku kurināšanu, propagandē fašismu vai rasu pārākuma ideoloģiju; satur ekstrēmistus; veicina noziedzīgu darbību vai satur padomus, instrukcijas vai vadlīnijas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai, satur ierobežotas pieejamības informāciju, tostarp, bet ne tikai, valsts un komercnoslēpumus, informāciju par trešo personu privāto dzīvi; satur reklāmu vai apraksta narkotisko vielu lietošanas pievilcību, ieskaitot "digitālās zāles" (skaņas failus, kas ietekmē cilvēka smadzenes bināro ritmu dēļ), informāciju par zāļu izplatīšanu, receptes to ražošanai un padomus par lietošanu; ir krāpniecisks; kā arī pārkāpj citas pilsoņu un juridisko personu tiesības un intereses vai Latvijas Republikas tiesību aktu prasības;
 • Nelikumīgi lejupielādēt, uzglabāt, publicēt, izplatīt un nodrošināt lietotāju un trešo personu intelektuālo īpašumu vai citādi izmantot to;
 • Izmantot programmatūru un veikt darbības, kuru mērķis ir pārtraukt vietnes un tās pakalpojumu vai lietotāju personīgo lapu normālu darbību;
 • Jebkādā veidā, tostarp, bet neaprobežojoties ar maldināšanu, uzticības ļaunprātīgu izmantošanu, hakeru, mēģinot piekļūt cita lietotāja pieteikumvārdam un parolei;
 • Veikt citu personu personas datu nelikumīgu savākšanu un apstrādi;
 • Ievietot jebkuru citu informāciju, kas administrācijas personīgajā viedoklī ir nevēlama, neatbilst Vietnes izveides mērķiem, pārkāpj Lietotāju intereses vai citu iemeslu dēļ nav vēlams norīkošanai vietnē.
 • Nosūtīt citiem Lietotājiem jebkuru savu kontaktinformāciju, ja Lietotājs nav izvēlēts par Līgumslēdzēju.
 • Veikt darbības, kuru mērķis ir veikt darījumus ar Pasūtītāju un (vai) Izpildītāju ārpus vietnes, izmantojot vietnē iegūto informāciju.

Īpaši nosacījumi

Uzņēmums negarantē, ka Pakalpojumu programmatūra, vietne nesatur kļūdas vai darbosies bez apstājas.

Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par administrācijas pieņemtajiem lēmumiem, risinot konfliktus starp lietotājiem.

Uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem vai citiem zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar trešo personu rīcību.

Lietotājs piekrīt, ka pāreju uz jebkuru citu interneta lapu Lietotājs veic, apzinoties visus riskus un atbildību par šo pāreju. Lietotājs piekrīt, ka Lietotājam jāizvērtē un jāsaprot visi riski un atbildība, kas saistīta ar uzticību jebkuram citam Saturam.

Uzņēmums patur tiesības no saviem serveriem izņemt jebkādu informāciju vai materiālus, kas pēc Uzņēmuma domām ir nepieņemama, nevēlama vai pārkāpj šo Līgumu.

Uzņēmums nekontrolē informāciju, pakalpojumus un produktus, kas atrodas vietnē vai piedāvā tos. Rezultātā Lietotājs pieņem nosacījumu, ka visas preces, informāciju un pakalpojumus, kas tiek piedāvāti vai pieejami, izmantojot Pakalpojumu vai vietnē (izņemot tos, kas tieši norādīti kā Uzņēmuma tiešie norādījumi), nodrošina trešās personas, kas nav saistītas ar Uzņēmumu. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību un risku par Pakalpojumu un vietni lietošanu. Uzņēmums nesniedz nekādas garantijas par precēm, informāciju un pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot pakalpojumus vai izmantojot vientni.

Izmantojot veikt.lv Pakalpojumu, Lietotājs atzīst, ka veikt.lv nerīkojas kā darbuzņēmējs vai aģents, un nav atbildīgs par Izpildītāju veikto darbu kvalitāti un rezultātu. Pasūtītājs pats atbildīgs par pienācīga Izpildītāja izvēli un nosacījumu saskaņošanu jebkādiem darbiem, kurus Izpildītājs apņemas veikt. Uzņēmums nebūs iesaistīts un nenesīs atbildību par Pakalpojumu sniegšanas līguma nosacījumiem starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

Uzņēmums nebūs atbildīgs par izmaksām vai zaudējumiem, kas tieši vai netieši radušies pakalpojumu rezultātā. Lietotājs piekrīt nosacījumam, ka viņš uzņemas atbildību par visu atzinumu, vērtējumu, pakalpojumu un citu informācijas, kvalitātes un funkciju, kas sniegtas, izmantojot Pakalpojumus vai internetu kopumā, precizitāti, pilnīgumu un piemērotību.

Lietotājs tiek informēts un piekrīt, ka, ievietojot attēlus, katram attēlam var būt arī Uzņēmuma logotips, kas saistīts ar Pakalpojuma funkcionalitāti. 

 

Intelektuālais īpašums

Veikt.lv pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Vietni, tajā skaitā Vietnes dizainu, Saturu, kodu, datu bāzēm, attēliem un formām. Lietotājs apņemas neizmantot un nekopēt jebkuru Vietnes daļu bez Uzņēmuma atļaujas.

Tiesības uz intelektuālo īpašumu, t.i., Saturu, ziņām, tekstiem, failiem, attēliem, fotogrāfijām, video un skaņu ierakstiem, vai citiem materiāliem, ko Lietotāji augšupielādēja Vietnē, saglabā autortiesību īpašnieks. Pievienojot šādu Saturu Vietnē, Lietotājs apzinās atbildību par publikācijas ievietošanu Vietnē. Pie tām Lietotājs dod viennozīmīgu un neatsaucamu atļauju Uzņēmumam saglabāt, atspoguļot un izmantot šo Saturu.

Apmaksas noteikumi un iespējas

Vietnē ir papildu maksas pakalpojumi. Lietotājs piekrīt maksāt par papildu vietnes pakalpojumiem, ja viņš izmanto tos. Cenas par maksas pakalpojumiem ir norādītas Maksas pakalpojumu lapā. Lietotājam ir iespēja papildināt savu kontu, lai vēlāk ātrāk maksāt par vietnes maksas pakalpojumiem.

Profila slēgšanas gadījumā, personīgajā kontā atlikusī apmaksāta summa tiks atgriezta lietotājam, saskaņā ar vietnes noteikumiem par neizmantoto apmaksāto summu atgriešanu lietotājiem. Profila slēgšanas gadījumā, lai lietotājs saņemtu neizmantotos apmaksātos līdzekļus, lietotājam ir jāaizpilda atteikuma iesniegumu un to jānosūta Administrācijai uz [email protected].

Visos citos gadījumos komisijas maksa netiek atgriezta. Uzņēmums pēc saviem ieskatiem izņēmuma gadījumos var piedāvāt naudas līdzekļu atmaksu.

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka Uzņēmums pieņem apmaksu tikai ar PayPal un kredītkarti vai debetkarti. Iesniedzot maksājumu kartes datus, Izpildītājs apstiprina, ka Izpildītājam ir tiesības veikt pirkumus ar šo maksājumu karti.

Ja Lietotājam ir jautājumi par maksājumiem, Lietotājs piekrīt sazināties ar veikt.lv, izmantojot veidlapu atgriezeniskās saites lapā.

Šā līguma spēkā stāšanās un grozīšanas kārtība

Līgums, Līguma pielikumi un to grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas vietnē https://veikt.lv. Veikt.lv patur tiesības mainīt vai atjaunot šos Lietošanas noteikumus jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem Lietotāju paziņojumiem (iepriekšējiem vai pēc izmaiņām). Lietotājs apņemas iepazīties ar Līguma pašreizējo versiju pirms katra vietni, pakalpojumu un / vai uzņēmuma pakalpojumu izmantošanas. Ja Lietotājs nepiekrit grozītajam Līgumam, viņam ir pienākums atteikties izmantot vietni un vietnes Pakalpojumus. Lietotājs, kas turpina izmantot Uzņēmuma vietni, pakalpojumus un / vai pakalpojumus, piekrīt izmaiņām.

 

Piemērojamie tiesību akti

Visas attiecības starp Uzņēmumu un Lietotājiem regulē tikai Latvijas Republikas tiesību akti. Latvijas Republikas tiesību aktu pārkāpuma gadījumā Lietotājs uzņemas pilnu administratīvo un kriminālatbildību.

 

Personas dati

Jebkurus personas datus, ko Jūs iesniedzat Veikt.lv platformai vai ko mēs apkopojam, reglamentē mūsu konfidencialitātes politika (“Konfidencialitātes politika”). Jūs atzīstat, ka, izmantojot Veikt.lv platformu, jūs piekrītat konfidencialitātes politikai.

Personas datu izpaušana trešajām personām

Jūsu profilā norādītie dati (vārds, uzvārds, profila bilde, telefona numurs, pilsēta, projekti, uzdevumi) ir publiski pieejami visiem interneta lietotājiem.

Drošība un datu dzēšana:

 • Visi apkopotie dati tiek glabāti datu centros MySQL datubāzē.
 • Ja lietotājs vēlas dzēst savus personiskos datus, kas ir apkopoti, izmantojot lietotni, viņš to var izdarīt sava profila Uzstādījumu sadaļā nospiežot “Dzēst profilu” vai, iesniedzot rakstisku pieprasījumu uz epastu: [email protected].

Veikt.lv administrācija patur tiesības:

 • Dzēst profila saturu pilnībā vai mainīt tā atsevišķas daļas pēc saviem ieskatiem, nepaskaidrojot šādas rīcības iemeslus;
 • Pēc saviem ieskatiem mainīt Veikt.lv ārējo izskatu, navigāciju, programmatūru, kā arī veikt citas darbības, kas ir saistītas ar interneta vietnes uzturēšanu un attīstību;
 • Ieviest un saņemt maksu par saviem pakalpojumiem, par to iepriekš brīdinot lietotājus;
 • Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, izmantot tā dēvētos „cookies” failus, kas atrodas lietotāja datorā;
 • Veikt izmaiņas lietošanas noteikumos.

 

Rekvizīti

Uzņēmums SIA “Recode”

Reģ. nr. 40103935831

Adrese sarakstei un ierosinājumiem:

Praulienas iela 4 - 17, Rīga, Latvija

[email protected] 

Uz augšu