Būvprojekta izpildāmo daļas ar saskaņojumu
Nr.p.k. Marka Nosaukums Piezīmes
1. Vispārīgā daļa
1. TI Topogrāfiskā izpēte (topogrāfija), uzmērījums Rīgā, Rīgas rajonā un Latgalē
2. ĢI Ģeotehniskā izpēte Ka ārī pazemes ūdens dziļumu noteikšana
3. TIS Tehniskās izpētes atzinums Esošām ēkām
4. VAS Vizuālās apskates atzinums Esošām ēkām
5. UR Uzmērījuma rasējumi Esošām ēkām
6. FF Fotofiksācija Esošām ēkām
7. AA Ainavas analīze Ainavu projektiem
2. Arhitektūras daļa
8. TS Teritorijas sadaļa
9. ĢP Būvprojekta ģenerālplāns
10. AR Arhitektūras risinājumi (projekts) Ar DOP un pagaidu energosertifikātu plus
11. ARD Arhitektūras risinājumi, detalizētie Ar Tehniskās apsekošanas atzinumu
12. IE Iekārtu izvietojums Publisko (sabiedrisko) ēku projektiem
13. IN Interjers
3. Inženierrisinājumu daļa
14. BK Būvkonstrukcijas Ja apjoms ir neliels, var apvienot MK, KK, DZK
15. DZK Dzelzsbetona konstrukcijas
16. DZKD Dzelzsbetona konstrukcijas, detalizētās
17. MK Metāla konstrukcijas
18. MKD Metāla konstrukcijas, detalizētās
19. KK Koka konstrukcijas
20. KKD Koka konstrukcijas, detalizētās
22. AVK Apkure (sildķermeņu elementi, siltas gridas, siltuma sūkņi);
Ventilācija, vedināšana un gaisa kondicionēšana Ārī aukstumapgāde, pretdūmu aizsardzība
(iekšie tīkli)
plus piedāvājums uz montāžu
23. ŪK Ūdensapgāde un kanalizācija Iekšējie tīkli plus piedāvājums uz montāžu
24. GA Gāzes apgāde Iekšējie tīkli plus piedāvājums uz montāžu
25. SM Siltummehānika
(siltuma mezgli un katlu mājas) Katli, iekārtas plus piedāvājums uz montāžu
26. EL Elektroapgāde, t.sk. zibens aizsardzība, iezemējuma konturs un ārējs apgaismojums Iekšējie tīkli plus piedāvājums uz montāžu
27. VS Vājstrāvu sistēmas Arī sakari un signalizācija
Centralizētās izziņošanas sistēmas
plus piedāvājums uz montāžu
28. UAS Ugunsdzēsības automātikas sistēmas Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas (ārī ar ūdens tvertņu)
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas; Ugunsdrošības pasākumu pārskats
plus piedāvājums uz montāžu
29. VAS Vadības un automatizācijas sistēmas,t.sk. distances nolasīšana Ārī BMS sistēmas
plus piedāvājums uz montāžu
30. ŪKT Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli plus piedāvājums uz montāžu
31. DT Drenāžas tīkli plus piedāvājums uz montāžu
32. LKT Lietus ūdens kanalizācijas tīkli plus piedāvājums uz montāžu
33. GAT Gāzes apgāde, ārējie tīkli plus piedāvājums uz montāžu
34. SAT Siltumapgāde, ārējie tīkli Siltuma tīkli plus piedāvājums uz montāžu
35. ELT Elektroapgāde, ārējie tīkli plus piedāvājums uz montāžu
36. VST Vājstrāvas, ārējie tīkli plus piedāvājums uz montāžu
37. VAR Vides aizsardzības pasākumi Vides projekti un aprēķini katlu mājam un t.t. Laboratorijas mērījmi vides un darba vides jomās. Faktori riska.
4. Ekonomikas daļa
38. IS Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums Specifikācijas sastādīšana
39. BA Būvdarbu apjomu saraksts
40. T Izmaksu aprēķins Tāmes ar spec.sertifikātu, t.sk. eirofondiem

Darbi nav atrasti

Uz augšu